Salvation
Categorie lijst
Jezus redt

 

 

Jezus redt

Het zou kunnen, dat het je na het lezen van de wonderlijke geschiedenis van de Here Jezus Christus, nog niet precíes duidelijk is, wat Hij heeft volbracht. De Here Jezus wordt genoemd de Verlosser, maar de wereld lijkt nog altijd verloren. Lijden en verdriet hebben veelal de overhand en voortdurend sterven er mensen. Ook de natuur en het milieu tonen duidelijke tekenen van aftakeling en verval. In velerlei opzicht lijkt het leven slechter te worden in plaats van beter. Wat betekent het dan eigenlijk: Jezus redt? Lees met een gelovend hart, wat de Bijbel zegt!

Genezing

Maar als God Zelf zegt dat het loon van de zonde de dood is, hoe kan Hij dan onze zonden vergeven zonder ons daarvoor te straffen? De Here Jezus stierf in de plaats van zondige mensen. Hij nam heel de straf op Zich die wij verdiend hebben. Maar Hij werd doorstoken en verbrijzeld terwille van onze zonden. Hij werd zwaar gestraft zodat wij vrede konden hebben; Hij werd geslagen en daardoor werden wij genezen! Wij zijn het, die als schapen afdwaalden! Wij verlieten Gods paden en gingen onze eigen weg. Desondanks legde God de schuld en zonden van ons allen op Hem! (Jesaja 53:5,6). (Zie ook Romeinen 5:6-8; 2 Corinthiërs 5:19-21; 1 Petrus 1:18,19;1 Petrus 2:24). God wil werkelijk al onze zonden vergeven. 'Kom nu laten Wij de zaak rechtzetten', zegt de Here; 'al waren uw zonden rood als scharlaken, Ik maak ze wit als sneeuw. Uw vuurrode zonden zullen worden als witte wol'. (Jesaja 1:18b)

Eeuwig leven

Wat het in werkelijkheid betekent voor iemand om behouden te worden is een kind van God te worden, vergeving van alle zonden en de gave van het eeuwige leven te ontvangen. Allen die Hem aanvaard hebben, heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden. (Johannes 1:12). Als wij in het licht van God leven, zijn wij één met elkaar en wast het bloed van Zijn Zoon Jezus ons schoon van alle zonden. (1 Johannes 1:7). God heeft gezegd dat Hij ons eeuwig leven heeft gegeven en dat dit leven in Zijn Zoon is. (1 Johannes 5:11)

Wat moet je doen...

...om deel te ontvangen aan deze wonderlijke verlossing? Je moet komen tot berouw over je zonden en geloven dat Jezus voor ons gestorven is. Heb er dus berouw over en bekeer u tot God; dan zal Hij uw zonden wegdoen, zodat een tijd van verfrissing aanbreekt als u met de Here leeft. (Handelingen 3:19a). Geloof in de Here Jezus, dan zult u gered worden en uw gezin ook. (Handelingen 16:31). De zaligheid kunnen we niet verdienen of verwerven door zo goed mogelijk te leven, want wij worden behouden door Gods genade (Zijn onverdiende gunst en liefde), niet door je eigen prestaties. Gods Zoon heeft Zijn leven en Zijn bloed gegeven om ons van de zonde te verlossen. Alles wat wij hebben misdaan, is ons daardoor vergeven. Wat een genade! (Efeze 2: 7). Er is geen andere weg om behouden te worden dan alleen door de Here Jezus. Jezus zei: 'Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Ik ben de enige weg tot de Vader'. (Johannes 14:6). Er is bij niemand anders redding te vinden; Hij is de Enige, door wie de mensen gered kunnen worden. (Handelingen 4:12).

Belofte

Er wordt een geweldige belofte wordt gegeven aan ieder die in de Here Jezus gelooft, ieder die waarachtig gelooft, ontvangt het eeuwige leven. Hij is niet langer onder het oordeel van de dood. Jezus zei: 'Wie naar Mijn woorden luistert en gelooft in Hem Die Mij gestuurd heeft, heeft eeuwig leven. Zo iemand wordt niet veroordeeld, maar is overgeplaatst uit de dood in het leven'. (Johannes 5:24). Dit nieuwe leven in Christus begint zodra men gelooft. De Here Jezus zei: 'Luister goed: wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven'. (Johannes 6: 47). Degenen die niet geloven, blijven onder het oordeel van God en zullen voor eeuwig verloren zijn. Wie zijn vertrouwen op Jezus stelt, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld omdat hij geen vertrouwen heeft gehad in de naam van Gods enige Zoon. (Johannes 3:18). Degenen die geloven kunnen er absoluut zeker van zijn, dat zij het eeuwige leven hebben. Ik heb dit geschreven aan u, die in de Zoon van God gelooft, om u de zekerheid te geven dat u eeuwig leven hebt. (1 Johannes 5:13).

Na het sterven

Als de gelovigen sterven, worden zij onmiddellijk opgenomen om bij Jezus te zijn. Voor mij is het leven Christus Zelf, en het sterven pure winst (...) want om bij Christus te zijn is verreweg het beste. (Filippenzen 1:21, 23). Wat gebeurt er met de lichamen van de gelovigen die sterven? Zij zullen wederopstaan in heerlijkheid, als de Here Jezus naar de aarde weerkomt. Door de onbeperkte kracht waarmee De Here Jezus Christus alles aan Zich onderwerpt, zal Hij ons sterfelijke lichaam veranderen in een hemels lichaam, dat net zo sterk en schitterend is als het Zijne. (Filippenzen 3:21).

Vernieuwing

Ook het overige van de schepping zal deel hebben aan de verlossing, die Jezus bracht. Als de Here Jezus wederkomt, zal de hele schepping vernieuwd worden. Ook de schepping zal bevrijd worden uit de macht van dood en verval en dezelfde heerlijke vrijheid krijgen als de kinderen van God. (Romeinen 8:21).

 

http://www.1stap.com/html

 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl