Salvation
Categorie lijst

 

 

 

Welkom op

Salvation

 

@Beloved daughter

 

 

Reacties

 

 

Jezus redt

Het zou kunnen, dat het je na het lezen van de wonderlijke geschiedenis van de Here Jezus Christus, nog niet precíes duidelijk is, wat Hij heeft volbracht. De Here Jezus wordt genoemd de Verlosser, maar de wereld lijkt nog altijd verloren. Lijden en verdriet hebben veelal de overhand en voortdurend sterven er mensen. Ook de natuur en het milieu tonen duidelijke tekenen van aftakeling en verval. In velerlei opzicht lijkt het leven slechter te worden in plaats van beter. Wat betekent het dan eigenlijk: Jezus redt? Lees met een gelovend hart, wat de Bijbel zegt!

Genezing

Maar als God Zelf zegt dat het loon van de zonde de dood is, hoe kan Hij dan onze zonden vergeven zonder ons daarvoor te straffen? De Here Jezus stierf in de plaats van zondige mensen. Hij nam heel de straf op Zich die wij verdiend hebben. Maar Hij werd doorstoken en verbrijzeld terwille van onze zonden. Hij werd zwaar gestraft zodat wij vrede konden hebben; Hij werd geslagen en daardoor werden wij genezen! Wij zijn het, die als schapen afdwaalden! Wij verlieten Gods paden en gingen onze eigen weg. Desondanks legde God de schuld en zonden van ons allen op Hem! (Jesaja 53:5,6). (Zie ook Romeinen 5:6-8; 2 Corinthiërs 5:19-21; 1 Petrus 1:18,19;1 Petrus 2:24). God wil werkelijk al onze zonden vergeven. 'Kom nu laten Wij de zaak rechtzetten', zegt de Here; 'al waren uw zonden rood als scharlaken, Ik maak ze wit als sneeuw. Uw vuurrode zonden zullen worden als witte wol'. (Jesaja 1:18b)

Eeuwig leven

Wat het in werkelijkheid betekent voor iemand om behouden te worden is een kind van God te worden, vergeving van alle zonden en de gave van het eeuwige leven te ontvangen. Allen die Hem aanvaard hebben, heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden. (Johannes 1:12). Als wij in het licht van God leven, zijn wij één met elkaar en wast het bloed van Zijn Zoon Jezus ons schoon van alle zonden. (1 Johannes 1:7). God heeft gezegd dat Hij ons eeuwig leven heeft gegeven en dat dit leven in Zijn Zoon is. (1 Johannes 5:11)

Wat moet je doen...

...om deel te ontvangen aan deze wonderlijke verlossing? Je moet komen tot berouw over je zonden en geloven dat Jezus voor ons gestorven is. Heb er dus berouw over en bekeer u tot God; dan zal Hij uw zonden wegdoen, zodat een tijd van verfrissing aanbreekt als u met de Here leeft. (Handelingen 3:19a). Geloof in de Here Jezus, dan zult u gered worden en uw gezin ook. (Handelingen 16:31). De zaligheid kunnen we niet verdienen of verwerven door zo goed mogelijk te leven, want wij worden behouden door Gods genade (Zijn onverdiende gunst en liefde), niet door je eigen prestaties. Gods Zoon heeft Zijn leven en Zijn bloed gegeven om ons van de zonde te verlossen. Alles wat wij hebben misdaan, is ons daardoor vergeven. Wat een genade! (Efeze 2: 7). Er is geen andere weg om behouden te worden dan alleen door de Here Jezus. Jezus zei: 'Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Ik ben de enige weg tot de Vader'. (Johannes 14:6). Er is bij niemand anders redding te vinden; Hij is de Enige, door wie de mensen gered kunnen worden. (Handelingen 4:12).

Belofte

Er wordt een geweldige belofte wordt gegeven aan ieder die in de Here Jezus gelooft, ieder die waarachtig gelooft, ontvangt het eeuwige leven. Hij is niet langer onder het oordeel van de dood. Jezus zei: 'Wie naar Mijn woorden luistert en gelooft in Hem Die Mij gestuurd heeft, heeft eeuwig leven. Zo iemand wordt niet veroordeeld, maar is overgeplaatst uit de dood in het leven'. (Johannes 5:24). Dit nieuwe leven in Christus begint zodra men gelooft. De Here Jezus zei: 'Luister goed: wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven'. (Johannes 6: 47). Degenen die niet geloven, blijven onder het oordeel van God en zullen voor eeuwig verloren zijn. Wie zijn vertrouwen op Jezus stelt, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld omdat hij geen vertrouwen heeft gehad in de naam van Gods enige Zoon. (Johannes 3:18). Degenen die geloven kunnen er absoluut zeker van zijn, dat zij het eeuwige leven hebben. Ik heb dit geschreven aan u, die in de Zoon van God gelooft, om u de zekerheid te geven dat u eeuwig leven hebt. (1 Johannes 5:13).

Na het sterven

Als de gelovigen sterven, worden zij onmiddellijk opgenomen om bij Jezus te zijn. Voor mij is het leven Christus Zelf, en het sterven pure winst (...) want om bij Christus te zijn is verreweg het beste. (Filippenzen 1:21, 23). Wat gebeurt er met de lichamen van de gelovigen die sterven? Zij zullen wederopstaan in heerlijkheid, als de Here Jezus naar de aarde weerkomt. Door de onbeperkte kracht waarmee De Here Jezus Christus alles aan Zich onderwerpt, zal Hij ons sterfelijke lichaam veranderen in een hemels lichaam, dat net zo sterk en schitterend is als het Zijne. (Filippenzen 3:21).

Vernieuwing

Ook het overige van de schepping zal deel hebben aan de verlossing, die Jezus bracht. Als de Here Jezus wederkomt, zal de hele schepping vernieuwd worden. Ook de schepping zal bevrijd worden uit de macht van dood en verval en dezelfde heerlijke vrijheid krijgen als de kinderen van God. (Romeinen 8:21).

 

http://www.1stap.com/html

 

Reacties

 

Het kruis van Jezus

 

Niets kan ermee vergeleken worden. Het kruis van Jezus is het grootste wonder van hemel en aarde. Groter dan het wonder van de schepping zelf. Groter dan welk wonder God ooit heeft gedaan.

Het kruis is Gods majesteit in volheid tentoongespreid. De majesteit van liefde. De grootheid van echte, zuivere liefde die zichzelf opoffert. Het is zo groot dat de duisternis het nooit verwacht had. Het is het grootste wonder, maar ook het grootste geheim...

Redding Het kruis is het symbool voor redding. God werd Zelf mens en liet Zich door de mensen vermoorden om Zelf hun straf te dragen. Wat een verhaal. Wat een kracht. Wat een wonder. Wat een werkelijkheid!

Dat verhaal, dat wonder, die krachtige realiteit geldt vandaag voor jou net zoals het vroeger gold. Wat voor nood je ook hebt. Welke pijn er ook in je leven is. Met wat voor zonde je ook worstelt. Of je nu last hebt van bitterheid, jaloezie, oneerlijkheid of haat. Of je nu vecht tegen pornografie, misbruik of verslaving. Of je nu lijdt onder angsten, depressie, ziekte of verdriet. Er is niets, absoluut niets wat niet door de kracht van het kruis weggenomen kan worden. 

Wat is de kracht van het kruis? Gods liefde Die zichzelf heeft opgeofferd om jou vrij te maken. Vrij van alles wat Satan in je leven heeft bewerkt om je ongelukkig te maken. De prijs voor jouw leven en voor elk aspect van je bestaan werd persoonlijk door de almachtige God betaald. Met Zijn eigen bloed. Met Zijn eigen Zoon. Zijn geliefd kind, net zoals jij ontzettend geliefd bent door Hem. Dat is het kruis. Liefde. Pure liefde van God voor jou. Om jou te redden uit de greep van het kwaad.

Bloed Door het kruis werd de macht van Satan en zijn trawanten voor eeuwig verbroken. Hun greep op de mensheid, de schuld, de ziekte, het lijden, de schaamte, de perversie, de gruwel, de razernij, de afgunst, de beschuldigingen, de roddels, de leugens... alle vuiligheid van de mensheid werd als het ware door Jezus aangezogen. Terwijl Zijn bloed bleef stromen. Terwijl Zijn lichaam verbrijzeld aan het hout hing. Terwijl Zijn hart brak omdat Zijn Vader Hem verliet. Jezus hing er. Naakt. Bespot. Vuil. Bloedend. Verwond. Uitgeput. Dood. Voor jou. Hij is de prijs die betaald werd. Enkel God Zelf weet hoe diepgaand, hoe verstrekkend de impact van het kruis is. Het is machtiger dan welke beschrijving je er ooit over kunt schrijven.

Kijk naar het kruis. Stort jezelf uit voor het kruis. Grijp je eraan vast. Doe een beroep op het bloed. En leg alles af. Je pijn. Je haat. Je bitterheid. Je genadeloze verwijten en wrok. Je verdriet en je teleurstelling. Je frustraties en je onvermogen. Leg het af. Je angsten. Je depressies. Je onzekerheid. Leg het af. En kniel voor het kruis. ELKE DAG.

Reiniging Dan kan het bloed van het Lam je reinigen. Dan kan de machtige wonderwerkende verandering plaatsvinden. God neemt het van je weg en Hij bekleedt je met Zijn heiligheid. Met Zijn reinheid. Met Zijn liefde. Dezelfde liefde die Jezus aan het kruis genageld hield. God spreekt je vrij. Hij verklaart je rein en heilig. Omdat je knielt voor het kruis. Daar gebeurt het grootste wonder in de geschiedenis van de schepping. Gods wonder. Jij wordt Zijn kind.

Minacht nooit het kruis. Sta er nooit huiverig tegenover. Zie Jezus in Zijn naaktheid hangen, geslagen, verwond, gebroken, bespot en bespuugd, vernederd... Het bloed druipt van Zijn doorboorde hoofd. Zijn rug hangt aan flarden. Vuil kleeft aan Hem, van het vallen in het stof. Maar Hij doet het voor jou. Hij weet dat Zijn Vader Hem zal oprichten. Hij weet dat het de triomf is.

Besef het. Bid erover. Laat het doordringen. Vraag God om met Zijn Geest je hart elke dag te doordrenken met de liefde die Jezus aan het kruis nagelde. Bid dat de wonderwerkende kracht van het bloed in je zal doorwerken. Door de Geest. Dat is de kracht van het christelijk geloof. Het bloed van het Lam dat geslacht werd voor jou! Om ons tot geliefde kinderen, dienaars, priesters, mede-arbeiders van God te maken. Gereinigd. Bevrijd. Waardig geacht. Verhoogd. Gekroond. Omhelsd. Door Hem, Die eeuwig is en Die ons voor eeuwig als Zijn geliefden bij Zich, in Zijn volmaakte heerlijkheid, wil hebben.

Niemand kan het van je roven. Maar jij moet het zelf willen. Geloven, toepassen en erin wandelen. Elke dag van je leven. Het kruis...

David Sörensen

Reallife.nl

Reacties

 

 

 

 

 

 

 

  

The Door to Life

 

A Man once walked upon sands of time

His soul was filled with His Father’s Light

Love pure, like Adam’s first breath

Born of innocence

He set out on a journey to help save the lost

With an open heart

And open arms He shared His Father’s truth

He showed them His Father’s Love

He healed the sick

Helped the poor

Fed the hungry

And He didn’t even have a place of His own

He was the door to life,

but many refused to take the key

Instead, they said, “crucify Him”

They drove nails through His flesh

And He beheld the burden of the world’s sin Yet,

in His final moments

He asked the Father to forgive them

 

If you were to go to His tombyou wouldn’t find Him there

For death couldn’t hold Him

He is risen

His name is Yeshua, also known as Jesus The Messiah and Intercessor the Prophets

once spoke of and He is the door to life.

Do you know Him?

 

©Kimberly Dawn 2012

Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl