Salvation
Categorie lijst

 

 

 

 

Het bloed van Jezus voor jou

 

Je overwint satan door persoonlijk te getuigen wat Gods Woord zegt, dat het bloed van Jezus voor je doet. (1)

Door het bloed van Jezus ben je verlost uit de handen van de duivel. (2)

Door het bloed van Jezus zijn al je zonden vergeven. (3)

Door het bloed van Jezus word je voortdurend gereinigd van alle zonde. (4)

Door het bloed van Jezus ben je tot een rechtvaardige gemaakt, alsof je nooit gezondigd had. (5)

Door het bloed van Jezus ben je heilig gemaakt, apart gezet voor God. (6)

Door het bloed van Jezus heb je vrijmoedigheid om in de aanwezigheid van God te komen. (7)

Het bloed van Jezus pleit voortdurend voor jou tot God in de hemel! (8)

Je lichaam is een tempel voor de Heilige Geest, verlost, gereinigd en geheiligd door het bloed van Jezus! (9)

 
 

(1) Openbaring 12:11 (2) Efeze 1:7 (3) Psalm 107:2 (4) 1 Johannes 1:7 (5) Romeinen 5:9 (6)

Hebreeën 13:12 (7) Hebreeën 10:19 (8) Hebreeën 12:24 (9) 1 Korinthe 6:13

 

Naarhouse.nl

Reacties

 

 

 

 

Ik geloof in het bloed van Jezus


Ik geloof in het bloed van Jezus.

Ik geloof in de kracht van zijn naam.

Ik geloof dat Hij stierf voor mijn zonden.

Ik geloof: Hij is opgestaan.

Ik geloof dat zijn moeder een maagd was,

ik geloof in het heilig offerlam.

Ik geloof dat Hij opsteeg naar zijn Vader

en dat Hij eens terugkomen zal.


Refrein:

Op die rots bouwt de Heer zijn kerk;

dit huis is niet gebouwd op zand.

Op die rots staan wij samen sterk;

het kwaad krijgt nooit de overhand.


Ik geloof dat Hij ons kwam redden.

Ik geloof dat Hij mens was, zoals wij.

Ik geloof dat Hij ons zijn Geest zond,

ik geloof in zijn kracht ook in mij.

 

Ik geloof in zijn trouw elke morgen,

dat zijn liefde er altijd al was.

Ik geloof dat Hij voor ons wil zorgen,

ik geloof dat Hij zieken genas.


Refrein


Ik geloof in de eenheid van zijn kind'ren

Zo verschillend, maar toch een kerk.

Dat, waar wij in zijn Naam bijeen zijn,

Jezus Zelf in ons midden werkt.

Ik geloof dat ik bergen kan verzetten

en dat ik zijn stem kan verstaan.

Ik geloof, als ik bid zonder twijfel,

dat ik wonderen zal zien in zijn naam.


Refrein (2x)


Ik geloof in het bloed van Jezus (3x)

 

Opwekking
Reacties

 

 

 

 

 

Bloed van Jezus

 

Bloed van Jezus - Wat Betekent Dat?

Het bloed van Jezus is de fundering voor onze verzoening met God. Jezus Christus stierf aan het kruis en vergoot Zijn bloed (en stond vervolgens weer op uit de dood) als de enige aanvaardbare betaling voor onze zonden. De discipel Petrus schreef in 1 Petrus 1:18-19: U weet dat u niet door vergankelijke dingen, zoals goud en zilver, bent verlost uit het zinloze bestaan dat u van uw vaderen hebt geërfd. U bent verlost door het kostbaar bloed van Christus, het lam zonder vlek of gebrek”. Het Bloed van Jezus Christus is absoluut het meest kostbare bezit dat God ons ooit heeft aangeboden.
Elke mens heeft tegen God gezondigd en elk mens schiet tekort ten opzichte van Zijn maatstaven (Romeinen 3:23). We kunnen onze verlossing niet verdienen door de Oud-Testamentische Wet te volgen of door eenvoudigweg een goed mens te zijn. We zullen hier namelijk keer op keer in falen: het ligt in onze aard om te zondigen. Alleen doordat God Zijn Zoon Jezus in onze plaats opofferde kunnen we een volledige vergeving ontvangen. We kunnen deze vergeving allemaal verkrijgen door Jezus als onze Verlosser te aanvaarden en door te aanvaarden dat Hij Zijn bloed vergoot om voor de zonden te betalen van alle mensen die berouw tonen. De communie is een daad die ons niet kan redden, maar is wel een manier waarop we dit wonderbaarlijk geschenk van God kunnen eren door Zijn offergave te herdenken.

 

Bloed van Jezus - Waarom is Dit Vereist?

In het Oude Testament (na de oorspronkelijke zonde van Adam) accepteerde God de dood van een dier als een vervanger voor de zondaar. Het vergoten bloed van het dier was bewijs dat een leven was opgeofferd voor een ander leven. Het leven is waardevol en God kent een grote waarde toe aan elk van Zijn geschapen wezens. Dit verbond liet zien dat een leven werd gespaard, ook al was het bloed een symbool voor de dood. Maar, dit was een tijdelijk verbond. Dit bloedvergieten moest dagelijks en jaarlijks worden herhaald.
God zou later Zijn eniggeboren Zoon sturen en ons zo een nieuw verbond aanbieden: het Nieuwe Testament dat door Jezus Christus mogelijk werd gemaakt. Jezus zou in de plaats van alle zondaars sterven. Zijn offer volbracht volledig wat het verbond van het Oude Testament beoogde te doen. Zijn bloed zou de zonden van de wereld verwijderen, voor alle mensen die hun geloof in Hem stellen. Deze offergave zou nooit meer herhaald hoeven worden; het is een eeuwig verbond.
Johannes de Doper noemde Jezus "het lam van God, degene die de zonde van de wereld wegneemt" (Johannes 1:29). Het Lam refereerde natuurlijk aan het smetteloze offer in het Oude Testament. Er bestaan vele verwijzingen naar de dierenoffers in het Oude Testament. Eén van de bekendste is het besprenkelen van de Hebreeuwse deurposten met dierenbloed toen zij door de Farao van Egypte in gevangenschap werden gehouden. Deze handeling bood hen God's bescherming toen Zijn vloek van de engel des doods zich door de straten bewoog. Dit was slechts één van de vloeken die God naar de Farao stuurde om hem te bewegen om de Hebreeuwse slaven vrij te laten.
Deze gebeurtenis werd in het Hebreeuwse Pesachfeest herdacht. Dit wordt nu gezien als een symbolisatie of een voorbode van het bloed van Jezus. Het bloed is een krachtige, bevrijdende en beschermende voorziening van God. Zoals een Christelijke hymne zo mooi zegt: "Er zit kracht, kracht, wonder-werkende kracht in het waardevolle bloed van het Lam". Als jij Jezus gevraagd hebt om de Heer van je Leven te worden, dan heb jij ook gevraagd dat het bloed van het Lam op de deurposten van jouw hart wordt gesprenkeld. Hij bedekt je hart en je leven met Zijn bescherming en Zijn eeuwige vergeving van je zonden.

 

Bloed van Jezus - Hoe is Dat Mogelijk?

Iedereen kan de bescherming en vergeving verkrijgen die het bloed van Jezus kan bewerkstelligen. Ongeacht welke zonden en overtredingen we tegenover God hebben begaan, Hij biedt dit geschenk aan ieder van ons aan. Johannes 3:17 vertelt ons dat Jezus niet kwam om ons te veroordelen maar om ons te redden.
Het is niet voldoende om te zeggen dat we in God geloven of dat we dingen over Hem weten. We moeten Hem persoonlijk kennen en de offergave van Zijn Zoon Jezus aanvaarden om deze bescherming en vergeving te verkrijgen. De Bijbel, God's Heilige Woord, zegt dat niemand de hemel kan binnentreden of tot de Vader kan komen tenzij dat via de Zoon plaatsvindt (Johannes 14:6) En in Johannes 6:40 zegt Jezus dat alle mensen die in Hem geloven het eeuwige leven zullen ontvangen -- met Hem! We worden alleen gevraagd om te geloven (vertrouwen in Hem te hebben), berouw te tonen (ons van onze zonden af te keren), te ontvangen (de verlossing via Jezus), Hem te verkondigen en het eigenaarschap over onze levens aan Hem over te dragen. Als jij Jezus nog nooit in je leven hebt uitgenodigd, wil je dat nu dan doen?

http://www.allaboutjesuschrist


Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl